İnternet Kesintileri İle İlgili Başvuru Yolları Hakkında açıklama ve dilekçe örnekleri

 

            Diyarbakır büyükşehir belediye eş başkanları Sayın Gültan KIŞANAK ve Sayın Av.Fırat ANLI'nın gözaltına alınmasına müteakip 26.10.2016 ve 27.10.2016 tarihlerinde Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Van, Elazığ, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman illerinde sabit ve mobil hatlardan aynı anda inteet erişimi kesilmiştir. Daha önce de 11.09.2016 Tarihinde Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Van, Hakkâri, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis ve Erzurum illerinde inteete eşirim kesilmiş, Bu tarihte de 24’ü DBP’li olmak üzere toplam 28 belediyeye İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmıştır.

 

            İnteet, kişilerin ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkının kullanılmasına yönelik olarak günümüzdeki başlıca araçlardan biridir. İnteetin büyük miktardaki verileri saklama ve yayınlama kapasitesi ile bunların erişilebilirliği sayesinde, toplumun gündemdeki olaylara erişimini sağlamaya ve genel biçimde bilgi alışverişini kolaylaştırmaya büyük ölçüde katkı sağladığı bir gerçekliktir.


            İnteete erişimin engellenmesinden hastaneler, aile hekimleri, sağlık ocakları, eczaneler, bankalar, kamu kurumları, ticari işletmeler, bireysel işletmeler gibi birçok kamu ve özel işyeri de olumsuz yönde ve doğrudan etkilemiştir. 

            Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Haberleşme Hürriyeti başlıklı 22. Maddesinde; “Herkesin, haberleşme hürriyetine sahip olduğu”, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti başlıklı 26. Maddesinde “Herkesin, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu, Bu hürriyetin resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsadığı” hüküm altına alınmıştır.

             Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İfade Özgürlüğü başlıklı 10. Maddesinde, “Herkesin ifade özgürlüğü hakkına sahip olduğu, Bu hakkın, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsadığı”, Ayrımcılık Yasağı başlıklı 14. Maddesinde ise “Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanmanın, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanması” gerektiği düzenlenmiştir.

  

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 5. Maddesinde, Benzer konumdaki tüketicilerin hizmetlere eşit şartlarda erişebilme hakkı olduğu, Benzer konumdaki tüketiciler arasında ayrım gözetmeme temelinde bir uygulamayı talep etme hakkı olduğu, Uluslararası standartlar ile Kurumun belirleyeceği standartlara uygun kalitede hizmetten yararlanma hakkı olduğu, 12. Maddesinde; Mücbir sebepler dışında işletmeciler tarafından hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesinin esas olduğu,  13. Maddesinde; İşletmeciler, tüketici şikâyetlerinin cevaplanmasında şeffaf, hızlı ve kolay uygulanabilir bir çözüm mekanizması oluşturmakla yükümlü olduğu 23. Maddesinde; İşletmecilerin bu Yönetmelik ile belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde 5/9/2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı  düzenlenmiştir.

 

                15.02.2014 Tarihli Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 10. Maddesi uyarınca, İşletmecinin; Erişim sağlamaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya haklı bir neden olmaksızın geciktirmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanacağı, 12. Maddesi uyarınca, İşletmecinin; Hizmetin kısıtlanması ve durdurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Şeffaflığın sağlanması ve bilgilendirmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Tüketici şikâyetleri çözüm mekanizmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Tüketici mağduriyetinin giderilmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi,halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanacağı 14. Maddesi uyarınca, İşletmecinin, haberleşmenin gizliliğine, milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışta bulunması, işletmeci ve çalışanların yasaların öngördüğü istisnalar dışında haberleşmeyi engellemesi, gizliliğini ihlal etmesi, başkalarına bildirmesi ve açıklaması, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgilerin Kanunla yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara verilmesi ve elde edilmesinin engellenmesi hallerinde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanacağı,  15. Maddesi uyarınca, İşletmecinin ilgili mevzuat çerçevesinde vereceği hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini mücbir sebep halleri veya Kurul tarafından kabul edilen haklı nedenler olmaksızın ilgili mevzuattaki koşullara uygun bir şekilde, kesintisiz olarak yerine getirmemesi ve İşletmecinin uluslararası standartlara ve/veya hizmet kalitesine ilişkin ilgili mevzuata uymaması, ilgili mevzuat ile diğer yükümlülükleri ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, ulusal mevzuata aykırı olarak haber alma hakkı, iletişim özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran, toplumun büyük bölümünü maddi ve manevi olarak zarara uğratan bu uygulamayı kabul edilemez buluyor, bu durumun bir daha yaşanmamasını diliyoruz.

 

Bununla beraber İnteet erişiminin sabit ve mobil hatlardan engellenmesi nedeniyle oluşan hak kayıplarının kısmen de olsa giderilebilmesi amacıyla Diyarbakır Barosu olarak gerekli başvuruların yapıldığını, Bireysel olarak ilgili kurumlara yapılması gerekli başvuruların dilekçe öeklerinin DİYARBAKIR BAROSU ÇEVRE VE TÜKETİCİ HAKLARI KOMİSYONU tarafından hazırlandığını, isteyen herkesin kolaylıkla ulaşabileceği şekilde gerekli dağıtımın yapılacağını bilgilerinize sunuyoruz.

  

                                                         DİYARBAKIR BAROSU ÇEVRE VE TÜKETİCİ HAKLARI KOMİSYONU  


  
Bireysel Başvuru Belgeleri İndirmek için tıklayınız